Ochrana osobních údajů

Zásady jsou platné od: 27/02/2021

Název (jméno) – Cesta ke Štěstí Západočeský kraj, z.s.
Adresa sídla – Bzenecká 1049/9, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo – 22893661
Webové stránky – www.cesta-ke-stesti.cz
E-mail – l.bechyne@rekninedrogam.cz
Kontakt na pověřence (je-li jmenován) – Bc. Lukáš Bechyně

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb. Zabýváme se touto činností: neziskové aktivity, osvětová činnost a vzdělávání, dobrovolnictví

Konkrétní účely zpracování:

 • Poskytování služby, prodej zboží – Neziskové činnosti v oblasti vzdělávání a osvěty morálních principů a morálních hodnot

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • Uzavření nebo plnění smlouvy – webové stránky cesta-ke-stesti.cz zpracují jméno a kontaktní údaje uživatele vždy jen v případě, že uživatel stránek se sám ozve skrze kontaktní formulář, kterým projeví zájem o naše služby, spolupráci či podporu neziskových aktivit spolku.
 • Plnění právní povinnosti – spolek vede evidenci údajů v případě poskytnutí sponzorského daru dárcem nebo dalších plateb, které jsou nedílnou součástí vedení účetnictví a vystavování darovacích smluv.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany – uživatel stránek, který osobně projevil zájem, osobně souhlasí s občasným zasíláním newsletterů a informací o neziskových aktivitách spolku.

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Kontaktní údaje – Adresa, telefon, email

Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od subjektů údajů (zákazníků, zaměstnanců apod.)
 • Z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, sociální sítě apod.)

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované individuální rozhodování

 • neprovádíme.

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování:

V případě, kdy by automatizované rozhodování pro vás mělo podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Profilování

 • neprovádíme.

Informace o profilování:

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:

 • Další společnosti ve skupině, pobočky apod.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Obdobně můžeme být povinní poskytnout některé údaje na základě právních předpisů oprávněným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům určeným závaznými právními předpisy.

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Pro předávání využíváme následující záruky:

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Osobní údaje zpracováváme:

 • Po dobu plnění smlouvy (poskytování služby, vyřizování objednávky, dodání zboží)

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek –