Snažte se žít v pravdě

SNAŽTE SE ŽÍT V PRAVDĚ18.
Falešné informace mohou vést k tomu, že člověk dělá hloupé chyby. Mohou dokonce blokovat jeho přijímání pravdivých informací.
Člověk může řešit problémy existence pouze, pokud má pravdivé informace.
Jestliže člověka lidé z jeho okolí obelhávají, udělá lehce chybu a jeho potenciál přežití se zmenší.
Falešné informace mohou mít různé prameny: škola, společnost, zaměstnání.
Mnozí lidé chtějí, abyste něčemu věřili, jen aby dosáhli svých vlastních cílů.
Pravdivé je to, co je pravdivé pro vás.
Nikdo nemá právo vám vyhrožováním vnucovat infor- mace a rozkazovat vám, abyste jim věřili. Není-li to pro vás pravdivé, není to pravda.
Promyslete si všechno sami, přijměte to, co je pro vás pravdivé, a zbytek hoďte přes palubu. Nikdo není neš ̇astnější než ten, kdo se pokouší žít ve zmatku lží.

7-1. Neříkejte škodlivé lži19.
Škodlivé lži pocházejí ze strachu, zloby a závisti. Mohou lidi dohnat k zoufalým činům. Mohou zničit životy. Vytváří druh pasti, do které může spadnout lhář i obě ̇.
Z toho může vzniknout chaos v mezilidských vztazích i společnosti. Mnoho válek bylo vyvoláno škodlivými lžemi.
Člověk by se měl naučit odkrýt je a odmítnout.

7-2. Nepodávejte falešné svědectví.
Za přísahy nebo svědectví o nepravdivých „skutečnostech“ se ukládají vysoké tresty; jedná se o „křivou přísahu“: a ta je velice přísně trestána.

Cesta ke štěstí vede
podél cesty k pravdě.

18. pravda: to, co odpovídá faktům a pozorování; logické odpovědi jako výsledek prozkoumání všech skutečností a informací; závěr na základě důkazů, které nejsou ovlivněny přáními, autoritou nebo předsudky; nezvratná (nevyhnutelná) skutečnost jakéhokoli původu.
19. lži: nepravdivá tvrzení nebo informace prohlašované za pravdivé; nepravda; cokoli, co má za cíl oklamat či vzbudit mylný dojem.